Vrijwaring – Disclaimer

De exploitant van de website is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De exploitant van de website geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Alle documenten en informatie die op deze site worden voorgesteld, hebben enkel een informatieve waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als documenten die juridisch rechtsgeldig zijn.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of de exploitant van de website uitdrukkelijk toestemming in die zin heeft gegeven.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. De exploitant van de website heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. De exploitant van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan De exploitant van de website en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van de exploitant van de website is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. De exploitant van de website geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De exploitant van de website kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site, of voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd

Share